Onderstaande brief is 10 juni 2020 verzonden naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Als dierenartsen willen wij de Regering dringend verzoeken om bedrijven waar nertsen nu geruimd worden vanwege het Coronavirus geen toestemming meer te verlenen om nieuwe dieren aan te schaffen om de fokkerij weer op te starten.

Het is bekend dat het welzijn van de nertsen, die vanwege hun pels gehouden worden in krappe draadkooien, zeer slecht is en niet voldoet aan welke welzijnsnorm dan ook.
De minimale eisen aan dierenwelzijn in de Wet Dieren art.1.3 punt 3 (Intrinsieke waarde) zijn gebaseerd op de vijf vrijheden van Brambell.

Voor de zorg die dieren redelijkerwijs behoeven wordt daarmee bepaald dat in elk geval dieren zijn gevrijwaard van:

1. dorst, honger en onjuiste voeding;

2. fysiek en fysiologisch ongerief;

3. pijn, verwonding en ziektes;

4. angst en chronische stress;

5. beperking van hun natuurlijk gedrag;

Nertsen, ook de Amerikaanse nerts, die in gevangenschap gehouden worden, zijn geen goed gedomesticeerde dieren. In de natuur leven ze het grootste deel van de tijd solitair aan de waterkant in dicht struikgewas. Ze leven in een territorium van enkele hectaren groot, waar ze deels in het water foerageren. Behalve zwemwater hebben ze behoefte aan een rustige schuilplek, meestal in het struikgewas.  

Uit de ongerief analyse van de WUR blijkt overduidelijk dat nertsen in de nertsenfokkerij te maken hebben met meerdere ernstige welzijnsaantastingen. Om enkele punten te noemen:

  • de nertsen krijgen een afgewogen portie voer bestaande uit vis- en pluimvee slachtafval aangevuld met meel supplement. Ze hebben geen mogelijkheid om te jagen en kunnen geen uiting geven aan hun natuurlijke foerageergedrag. Dit veroorzaakt ernstige en chronische stress.  Stereotiep gedrag uit zich in langdurig door de kooien op en neer lopen, ronddraaien, en bewegingen met de kop rond de drinknippel maken.
  • Ook het niet kunnen uiten van het natuurlijke spelgedrag van de levendige nerts in de prikkelarme omgeving is een oorzaak van chronische stress.
  • Het te vroege en abrupte spenen van de pups gecombineerd met de ongeschikte huisvesting veroorzaakt een grote sterfte onder de pups (10 – 20%), zelfmutilatie en pelsbijten.
  • In de winter worden de dieren beperkt gerantsoeneerd om ze in conditie te krijgen voor het voortplantingsseizoen. Deze voerbeperking veroorzaakt ernstige honger, o.a. resulterend in stereotypisch gedrag en uitval

Hoewel de nertsenhouderij officieel pas uiterlijk per 1 januari 2024 wettelijk in Nederland niet meer is toegestaan vanwege deze dierenwelzijns problematiek, willen wij als dierenartsen  een dringend verzoek doen aan de Minister om zich in te zetten voor een definitief einde van die bedrijven die nu door de besmetting met Covid-19 geruimd worden.
Naast aantasting van het dierenwelzijn is opnieuw vullen van de stallen een blijvende risicofactor met betrekking tot Covid-19.
Er raken nog steeds fokkerijen besmet en naast het feit dat de ziekte ook voor de nertsen een bijkomende welzijnsaantasting is, heeft besmetting van nerts op mens al plaatsgevonden en is dit derhalve een risico voor de volksgezondheid, zeker zolang het virus nog in Europa aanwezig is.

Het is mede daarom begrijpelijk dat er grote ethische en maatschappelijke weerstand is tegen het houden van nertsen.

Caring Vets verzoekt de Regering de nerts én de mens niet meer aan dit risico bloot te stellen en daarmee tevens een einde te maken aan dit grove dierenleed.

Caring Vets