Apr 2020

Feb 2020

Jan 2020

2

Bijna vijftig dierenartsen, waaronder ook leden van Caring Vets, kwamen samen op het kantoor van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, om te praten over hun bijdrage aan de ontwikkeling van duurzame dierhouderij. Onder leiding van Franck Meijboom kregen de aanwezige dierenartsen de ruimte om de verschillende visies te bespreken. Lees het verslag op de site van de KNMvD

Vanwege de grote belangstelling van dierenartsen om mee te praten over onze rol bij de ontwikkeling naar een duurzame dierhouderij organiseerde de KNMvD nog 3 extra bijeenkomsten. O.l.v. Frank Meijboom (Universiteit Utrecht) vond een drietal bijeenkomsten plaats die ten doel hadden de positionering van dierenartsen in het maatschappelijke debat te verbeteren en hierdoor de gezondheid en het welzijn van dieren en mensen te bevorderen. Twee inleiders, t.w. één van Caring Vets en één van de KNMvD hebben een aantal stellingen geponeerd. Na deze inleidingen volgde er een discussie aan de hand van stellingen. Lees verder: Discussieavond duurzame dierhouderij 29 augustus 2017, Discussieavond Paard en Gezelschapsdieren 31 augustus 2017, Discussieavond duurzame dierhouderij 12 september 2017

Caring Vet Kees Scheepens was als spreker aanwezig bij de hoorzitting over de rol van de dierenarts met betrekking tot dierenwelzijn van landbouwhuisdieren. Na een korte inleiding door de aanwezigen werden er vragen gesteld door de vaste commissieleden Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit leidde tot een helder beeld van de standpunten van de aanwezige partijen. Lees verder

Lezing over Caring Vets voor de aanwezigen bij de Vredesdienst voor Dieren in Amsterdam.

Frederieke en Arabella zijn op bezoek geweest bij Ameco: het slachthuis dat voorheen in Amsterdam gevestigd was maar sinds oktober zijn deuren heeft geopend in Apeldoorn. Ze hebben voor het ontwerp en de bouw gebruik gemaakt van de inzichten van Temple Grandin. Ze hebben daarna een verslag met positieve feedback en verbeterpunten naar de directeur gemaild.

Servé en Anne hebben bij de PvdD Heerlen een lezing over Caring Vets gehouden voor de Heerlenaren. Heerlen is de eerste provincie in Limburg waar de PvdD deelneemt aan de gemeente raads verkiezingen. In dat kader houdt de PvdD verschillende bijeenkomsten met verschillende onderwerpen. René heeft een lezing gehouden over milieu en klimaat.

Lezing van Caring Vets op informatiebijeenkomst over een geplande uitbreiding van een varkenshouderij die ook geiten wil gaan houden.

Op uitnodiging van onze Spaanse zusterorganisatie AVATMA bezochten Arabella en een deskundige Caring Vet een bijeenkomst in het Europese Parlement waar we ons uitspraken tegen onverdoofd slachten. Lees hier het AVATMA Statement over onbedwelmd slachten

Op 28 maart woensdagmiddag werd de lezing getiteld : “ Bij de beesten af” verzorgd door Caring Vets Arabella Burgers, voorzitter en initiatiefnemer, en Anne Hanssen, secretaris van de Caring vets. Anne wees in haar gedeelte van de lezing op de nadelige gevolgen van de Intensieve Veehouderij wereldwijd. Arabella ging er vervolgens dieper op in hoe zij gestart is door zich in een krantenartikel over het scheiden van kalf en koe als dierenarts uit te spreken vóór het welzijn van dieren, dus vóór de mogelijkheid van het kalf om bij de koe te mogen blijven. Zij kreeg hier vele positieve reacties op van collegae dat resulteerde in een oproep van 60 dierenartsen aan hun collegae: ‘ dierenarts, spreek je uit voor het dierenwelzijn”.

Lees hier het verslag van deze dag

Een meeting met 19 dierenartsen (!) De TVT (Duitse vereniging van Dierenartsen voor Dierenbescherming) werkgroep Betäubung und Schlachtung von Nutztieren bestaat in totaal uit 40 man met een enorme verzameling specifieke kennis. Veel dierenartsen uit de slachthuizen en onderzoekers van instituten en leraren op agrarische scholen. Aansluitend volgde een bezoek aan slachthuis Ameco te Apeldoorn.

Meer informatie over de TVT

Toespraak Caring Vets 13 mei 2018 n.a.v. stalbranden waarbij vele landbouwhuisdieren omkomen.

Mijn naam is Anne Hanssen en ik ben bestuurslid van Caring Vets.

In de 17e eeuw verkondigde de wijsgeer Descartes dat dieren geen ziel hebben en daarom ook geen gevoelens, verlangens of gedachten. In zijn optiek konden ze geen pijn voelen. Descartes heeft een grote invloed gehad op het denken van de Westerse mens over dieren.
Dat dieren gevoelens hebben, daar twijfelen 4 eeuwen later nog maar weinig mensen aan. Alhoewel…er is tot op heden nog steeds discussie over de vraag of vissen of kreeften wel pijn kunnen voelen.
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dieren, dus ook onze landbouwhuisdieren, zoals varkens, kippen en runderen veel slimmer zijn dan wij denken en een breed scala aan gevoelens hebben.

Lees verder

Deze borrel wordt om de beurt georganiseerd door Nederlandse leden van de landbouwcommissie in het Europees Parlement (Bas Belder/SGP, Anja Hazekamp/PvdD, Jan Huitema/VVD en Annie Schreijer-Pierik/CDA) en voornamelijk bijgewoond door EU-lobbyisten en landbouw geïnteresseerden die werkzaam zijn in Brussel. Na een korte inleiding over Caring Vets werd de aantasting van het dierenwelzijn bij CO2 bedwelming bij varkens en bij onbedwelmd slachten van runderen besproken. Na de presentatie kwam er een goede discussie op gang d.m.v. vragen en heeft Caring Vet Professor Lagerweij (voormalig hoogleraar anaesthesiologie aan de faculteit Diergeneeskunde) de aanwezigen verteld over de effecten van het inademen van CO

Professor Lagerweij, Caring Vets

Frederieke Schouten, Caring Vets

.
Kennismakingsgesprek en ervaringen uitgewisseld met de Europese Veterinaire Federatie (FVE), Andrew Robinson (Vice-President), Lotta Berg (Chair Animal Welfare Working Group) en Nancy de Briyne (Deputy Executive Director).

Symposium Universiteit Wageningen 'Animal Advocacy and the Politics of Sight' georganiseerd door Eva Meijer en Bernice Bovenkerk. Een interessante middag met Siobhain Maxine, Alex Lockwood (The Save Movement) en Hanneke Nijland als sprekers. Ter afsluiting was er een panel discussie waarbij Frederieke Schouten van Caring Vets en Erwin Vermeulen (Animal Rights) aanschoven. Het onderwerp: het gedrag van mensen en of dit verandert als mensen meer geïnformeerd worden. Duidelijk werd dat het niet volledig bekend is wat ervoor zorgt dat mensen hun gedrag veranderen. Toch is het panel het erover eens dat we moeten bijdragen aan het tonen van misstanden. De Caring Vets doen dit door dierenartsen te steunen zich uit te spreken over dierenwelzijnskwesties en mensen voor te lichten vanuit de expertise als dierenarts.

Artikel in Trouw

Lezing over zwerfkatten problematiek bij landelijk congres van Stichting DierenLot door Caring Vets bestuurslid Servé Smeets. Lees verder

Caring Vets Servé en Kelly waren zondag 11 november in Lelystad bij de Martin Gaus Academy om een lezing te geven voor de Stichting Platform Professionele Diergedragsdeskundigen (SPPD). De voordracht ging over het uitspreken voor en over dierenwelzijn en welke rol gedragstherapeuten hierin zouden kunnen vullen. Het publiek bestond uit instructeurs en gedragsdeskundigen die zeer geïnteresseerd waren in het nemen van stappen inzake dierenwelzijn.

Debat met de centrale vraag: Iedereen is voor dierenwelzijn. Toch handelen we daar niet altijd naar. Hoe komt dat? 
"Door dierenwelzijn hoofdzakelijk aan de markt over te laten, blijft het dier het kind van de rekening"
Arjan Stegeman Departement Landbouwhuisdieren

Op maandagavond 28 januari was er een discussiebijeenkomst over de toekomst van Apeldoornse boeren. Caring Vets was gevraagd als panellid aanwezig te zijn. Het was een interessante avond met burgers en boeren, die ieder hun eigen zorgen over de toekomst naar voren konden brengen.

Lees verder

Op 26 maart ging Caring Vets in gesprek met een aantal rundveedierenartsen over dierenwelzijn. Het betrof een bezoek aan een intervisiegroep, gefaciliteerd door Boehringer Ingelheim, die ons had uitgenodigd om te komen spreken. Tijdens  deze sessie vonden er interessante discussies plaats over de nadelen van de stijgende melkproductie, over onbedwelmde slacht en over pijn en pijnbestrijding.

Lees verder

Op 11 en 12 april stond Caring Vets op de Voorjaarsdagen van de KNMvD. Tijd om veel lezingen te bezoeken was er niet, want we wilden zoveel mogelijk met collega’s in gesprek, over het bestaan van onze vereniging en over knelpunten op het gebied van dierenwelzijn die ze tegenkomen in de dagelijkse praktijk.

Lees verder

Begin april was Caring Vets, op uitnodiging van een groep diergeneeskunde studenten, op de faculteit. Onder leiding van Franck Meijboom mochten de coschappers als onderdeel van hun vijfde jaar een eigen invulling geven aan een terugkomdag over ethiek.

Lees verder

Anne en Servee gaven een lezing over Caring Vets op uitnodiging van PvdD Brabant.


Op dinsdag 11 juni organiseerden VetInvolved en Veterinaire Veefokkersclub ‘De Uithof’ een discussieavond over de ‘restproducten’ in de intensieve veehouderij. 

Caring Vet Frederieke Schouten was als spreker uitgenodigd om het welzijn van vleeskalveren onder de aandacht te brengen en daarmee de ethische aspecten van de selectie op melktypische koeien in te leiden. Wouter Bruins (mede-oprichter van In Ovo) sprak over de problematiek van de eendagshaantjes en Tom van den Hurk (geitenhouder, LTO vakgroep geitenhouderij) sprak over het welzijn van bokjes.

Lees verder

Rondetafelgesprek met de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ter voorbereiding van ingediende motie PvdD voor wijziging in de Wet Dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht.

De bijdrage van Caring Vets spreker dierenarts K. Reidinga tijdens het rondetafelgesprek.

Lees verder

Zaterdag 26 oktober werd alweer het 3e Caring Vets congres gehouden.
Na een interactieve algemene ledenvergadering gaven sprekers Krijn Poppe, Frank van Eerdenburg, Erna Post en Pim Martens hun visie op duurzaamheid en dierenwelzijn en de rol van de dierenarts, gevolgd door Maaike Dijkhorst die vertelde over studenteninitiatief VetInvolved en hoe hedendaagse diergeneeskunde studenten zich met deze onderwerpen bezig houden. Dank aan alle aanwezigen voor deze mooie middag.

Lees verder

Onze (bestuurs)leden waren aanwezig op de verschillende meetings van de RDA (spreker/deelnemer).

bijeenkomsten-de-staat-van-het-dier

Categories:

Tags: