May 2020

Apr 2020

Mar 2020

Feb 2020

Dec 2019

2

Sinds het eerste Caring Vets artikel in het NRC hebben meer dan 100 dierenartsen en ook studenten diergeneeskunde zich gemeld bij de Caring Vets. De dierenartsen zijn werkzaam binnen en buiten de praktijk en in verschillende sectoren zoals gezelschapsdieren, paard, landbouwhuisdieren, NVWA en industrie. De leden van het bestuur vertegenwoordigen ook verschillende sectoren, praktiserend en buiten de praktijk werkzaam. De leden ondersteunen het bestuur met relevante informatie uit hun sector middels de werkgroepen.

Wie het wezen van de koe respecteert, ontkomt niet aan weidegang, het laten zogen van kalfjes en natuurlijke inseminatie, meent Wim van Oort. De Caring Vets vinden dat als we ratio stellen boven emotie dan is de koe, het milieu/klimaat en de mensheid niet beter af met een koe op stal maar met een krimp van de veestapel, een grondgebonden veehouderij en meer plantaardige voeding. Lees artikel

Herewith the Caring Vets from The Netherlands declare that we fully support the report on “Killing or slaughter of animals without prior stunning. Exceptions to European legislation on Animal Welfare“ as Avatma has produced.

We support the position of the Federation of Veterinarians of Europe (FVE) which includes the Royal Dutch Society for Veterinary Science (KNMVD) and we consider the existence of these exceptions to be totally inacceptable, as the welfare and the protection of animals should always come before any consideration of a cultural, traditional, economic or religious nature.

Caring Vets

Korte snuiten bij de hond en de kat zijn onacceptabel en een ernstige aantasting van het dierenwelzijn. Lees het hele statement

De Nederlandse veehouderij is volledig gericht op efficiënte productie. Dat zorgt voor o.a. stress en een verminderde weerstand bij de dieren, waardoor ze vatbaarder zijn voor infecties en de gevolgen daarvan groter zijn. Antibiotica moet daarom geregeld nog gegeven worden als ‘koppelbehandeling’. Door het houden van bijvoorbeeld 100.000 kippen in één stal, heeft een infectieus agens vanzelfsprekend meer kans toe te slaan, en is het onmogelijk een individueel dier te behandelen. Dan moet de gehele stal antibiotica hebben. Lees verder

Caring Vets voorzitter Arabella Burgers licht, na overleg met leden werkzaam in deze sector, verklaringen van de vleeskeurmeesters toe. Deze hebben onder ede verklaringen afgelegd die gedeponeerd zijn bij de notaris, ze wilden uit angst voor de repressailes niet zelf in beeld het woord doen. De aflevering van Een Vandaag is hier terug te zien.

Initiatief gestart door de Engelse dierenarts Emma Milne om dierenartsen te verenigen tegen het fokken van kortsnuitige dieren. Caring Vets heeft zich bij dit initiatief aangesloten. Voor meer informatie zie vetsagainstbrachycephalism.com

Dierenwelzijn in de veehouderij krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Ook onder dierenartsen vindt er discussie over plaats. Aan het woord komen dierenartsen met sterk uiteenlopende opvattingen. Beiden zijn het er over eens dat er op het gebied van dierenwelzijn nog winst te halen is.

Doorgefokte mopshonden die amper lucht krijgen. Dierenarts Servé Smeets, voorzitter van de werkgroep gezelschapsdieren van de Nederlandse organisatie Caring Vets, is het beu. Hij roept zijn collega’s op in verzet te komen.

Lees verder

Kees Scheepens is een van de gezichten van Caring Vets, een groep dierenartsen die vindt dat het anders moet met de intensieve veehouderij. Als het aan Scheepens ligt, komt er voor het verbeteren van dierenwelzijn een plan dat lijkt op de aanpak bij het verminderen van het antibioticagebruik. Lees het artikel

OIRSCHOT - Kees Scheepens uit Oirschot is een van de gezichten van Caring Vets, een groep dierenartsen die zich sterk maakt voor het welzijn van dieren, bijvoorbeeld in de veeteelt. "Het probleem ligt niet bij de boer."

Kees Scheepens komt als dierenarts vaak in Zwitserland. Hij haalt de varkenshouderij in het Alpenland graag aan als voorbeeld. "Qua dierenwelzijn is Zwitserland het walhalla", zegt hij. "Het levensmiddelenpakket is daar eens zo duur als hier. Omdat consumenten en dus de supermarkten dierenwelzijn belangrijk vinden en bewust voor het Zwitsers product kiezen."

Scheepens wil er maar mee zeggen dat de essentie van het probleem rond dierenwelzijn in de Nederlandse intensieve veehouderij niet bij de boer ligt. "De boer produceert wat de consument vraagt."

Lees verder

Er is geen ontkomen aan, de Oostvaardersplassen zijn een jaarlijks terugkerend discussiepunt en dit jaar zijn de emoties hoger opgelopen dan ooit. Mogelijk door het erg natte najaar en enkele strenge winterweken, ligt het percentage dieren dat geschoten moest worden of uit zichzelf is gestorven vele malen hoger dan de voorgaande jaren. Er zijn nare beelden te vinden van zwakke en gestorven dieren op sociale media en het maatschappelijk draagvlak voor de Oostvaardersplassen lijkt hierdoor sterk afgenomen. De meningen en standpunten over het gebied lopen sterk uiteen en wie zijn mond houdt, wordt verweten geen compassie te hebben. Ecologen, biologen, dierenartsen en dierenbeschermers discussieren over en weer, maar een duidelijk antwoord is er nog niet, zoveel is duidelijk. In de Oostvaardersplassen-discussie spelen vele belangen die we lang niet allemaal kunnen overzien, maar als dierenarts dienen wij ten eerste het belang van de dieren. Laten we het gebied dus vooral beschouwen vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. Lees verder

foto: Yvette van den Berg / www.yvettenatuurfotografie.nl

Namens de veterinaire dierenwelzijnsorganisatie Caring Vets reageren Frederieke Schouten, Anne Hanssen, Arabella Burgers en Anja Dijkstra op de houding van 'het vlees' en de veevoerindustrie bij de eerste week zonder vlees in Nederland.
Lees het artikel

Als dierenarts die werkt als toezichthouder bij verdoofd en onverdoofd slachten wil ik jullie vertellen wat onverdoofd slachten voor een koe betekent. Ik doe dit namens de dierenartsen die opkomen voor dierenwelzijn in Nederland, namelijk de onlangs opgerichte ‘Caring Vets’.

Als dierenarts kan ik de dieren niet vragen wat zij voelen of welke klachten zij hebben. Ik moet mijn conclusies trekken uit wat ik zie, in combinatie met mijn kennis over de anatomie en het normale gedrag van het dier. Deze kennis wil ik met jullie delen.
Lees verder

Caring Vets spreekt zich fel uit tegen een artikel op de opiniepagina van Trouw, waarin oud D66-senator en lid van het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims Hanneke Gelderblom-Lankhout het vorige week opnam voor onverdoofd, ritueel slachten.

De oud-politica wees er in Trouw vorige week echter op dat een dier bij een goed uitgevoerde halssnede al na enkele seconden het bewustzijn verliest, doordat de hersenen acuut geen bloed en zuurstof meer krijgen. Maar de artsen spreken over de 'verschrikkingen van de rituele slacht' en een 'minutenlange doodsstrijd'.

Lees het artikel

Voorkomen van dierenleed door stalbranden is een kwestie van bereidheid van alle partijen in de keten om hier samen de schouders onder te zetten, en niet te wijzen naar ‘de ander’ in de keten. Alleen dan kan een halt worden toegeroepen aan de voortdurende reeks stalbranden, meent Anne Hanssen.
Lees het artikel

Caring Vets is van mening dat een landelijke regeling voor het plaatsen van schuilstallen in het buitengebied, het dierenwelzijn ten goede zou komen, zodat eigenaren en hun dieren niet afhankelijk zijn van de willekeur van provincie en gemeente.
Lees verder

Artikel over brachycefale honden van de Caring Vets werkgroep Gezelschapdieren, geplaatst in Dieren Mijn Lifestyle magazine (MediaplanetNL).
Lees verder

'Terwijl de meeste apen in het BPRC aan het einde van de onderzoeken hun leven verliezen, verliezen de meeste mensen die daar werken hun compassie.'
Feedback van Dr. Andre Menache, zoöloog, dierenarts en lid van de European College of Animal Welfare and Behavioral Medicine, op de beelden gefilmd in het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Nederland.
Voordat ik het gebruik van apen bespreek bij het BPRC in Rijswijk, wil ik graag reageren op het gedrag van de mensen die in de video worden getoond. Deze individuen zijn geen sadisten. Het zijn gewone mannen en vrouwen die ongevoelig zijn geworden voor het leed van de apen om hun eigen emoties te beschermen. Terwijl de meeste apen in het BPRC aan het einde van de onderzoeken hun leven verliezen, verliezen de meeste mensen die daar werken hun compassie. Maar het hoeft niet zo te zijn, ik zal hieronder uitleggen waarom.

Vogeldierenarts Drs. Jan Hooimeijer, Caring Vets, heeft 15 november in Den Haag, een deskundige verklaring afgelegd tijdens de rechtszaak van Stichting Dierenradar en Faunabeheer tegen de provincie Zuid-Holland inzake de ontheffing op de jacht op knobbelzwanen. 

Deskundige verklaring

Caring Vets is van mening dat paardenmarkten verboden moeten worden. Bij herhaling is gebleken dat tijdens aan- en afvoer van de dieren en hun verblijf op de markt het paardenwelzijn ernstig wordt geschaad.

Paardenmarkten in Nederland zijn onderdeel van  een traditie waarbij dieren vooral worden ingezet voor vermaak en aankleding van een feest. De meeste paarden die op een paardenmarkt worden aangeboden vertegenwoordigen letterlijk de onderkant van de markt. De dieren zijn van weinig waarde, wat mede ten grondslag ligt aan het feit dat  aan hun welzijn onvoldoende aandacht besteed wordt. 

Lees verder

Aantasting gezondheid, welzijn en integriteit van de kat ten gevolge van fokken op uiterlijke kenmerken.

In dit statement stelt Caring Vets welke welzijnsbeperkende uiterlijke, en gepaard daaraan ook inwendige kenmerken, bij de kat onacceptabel zijn.

Gezondheid belangrijker dan uiterlijk
Caring Vets stelt gezondheid en welzijn boven het uiterlijk en vindt het belangrijk dat katten vrij zijn van erfelijke aandoeningen. In de fokkerij behoort de intrinsieke waarde (eigenwaarde van het dier, zonder nut voor de mens) van de kat voorop te staan en mag de integriteit (heelheid) van het dier niet aangetast worden.

Lees verder

Hoe kunnen we de volgende generatie dierenartsen helpen om meer empathie te ontwikkelen voor landbouwhuisdieren ?

Lees verder

Auteur: Elena Nalon, vertaling van artikel eerder gepubliceerd op Faunalytics (geplaatst met toestemming). 

Nederlands

English

In Europa wordt 84% tot 90% van de paarden individueel en op een kleine oppervlakte gehuisvest[i]. Dit systeem brengt echter vele nadelen met zich mee. Een gebrek aan beweging en contact met soortgenoten verhindert het paard in het uitvoeren van zijn normale gedragingen. Studies hebben reeds aangetoond dat dit in vele gevallen kan leiden tot abnormaal gedrag en gezondheidsproblemen. Daarom pleit Caring Vets voor aanpassing van de wet op dit gebied en voor grotere bewustwording bij paardeneigenaren inzake de natuurlijke behoeften van paarden.

Lees verder

Caring Vets is van mening dat het organiseren van internationale vogelmarkten met onmiddellijke ingang verboden moet worden.

Internationale vogelmarkten trekken handelaren aan uit heel Europa die met vogels in busjes, aanhangwagens en kofferbakken uit landen als Polen, Hongarije, Italië etc. naar Nederland komen voor de handel in vogels.

Lees verder

Verklaring van Caring Vets betreffende lange afstandstransporten van landbouwhuisdieren en transporten naar niet-EU landen.

Nederlands

English

Caring Vets is van mening dat het in een broedmachine uitbroeden van kuikens enkel ter vermaak, zoals bijvoorbeeld tijdens het Paasfeest gebeurt, een ernstige aantasting van het welzijn van dieren is en daarom onaanvaardbaar en in strijd met de wet.

De dieren worden geboren zonder aanwezigheid van hun moeder uitsluitend om korte tijd  als gebruiksvoorwerp te dienen. Na gebruik worden de dieren weggegeven, gedood of komen in het gunstigste geval in een dierenopvang terecht.

Lees verder

Artikel door John Ekkelenboom in Tijdschrift voor Diergeneeskunde, Jaargang 144, Aflevering 4, april 2019 

Bestuurslid Frederieke Schouten (voormalig varkensarts) in gesprek met varkensarts Frans Meulders over Caring Vets, varkensartsen en welzijn bij varkens. 

Arabella Burgers (1981, Königstein in Duitsland) is dierenarts te Blaricum en initiatiefnemer van Caring Vets, een vereniging van dierenartsen die dierenwelzijn vooropstelt. Haar favoriete pil: Dit is uw land. Het einde van een boerenparadijs van Hans van Grinsven en Kees Kooman.

Lees verder

Onverkorte versie van artikel gepubliceerd in Trouw 27 juni 2019

Caring Vets heeft nog niet eerder gereageerd op de bezetting van een varkensstal door dierenactivisten in Boxtel. Wij achten het nu toch noodzakelijk, omdat het duidelijk wordt dat door alle tumult het ware probleem volledig is ondergesneeuwd: het lijden van varkens in de bio-industrie en het structureel ongestraft overtreden van de wet die deze dieren zou moeten beschermen.

Lees verder

Statement van Caring Vets betreffende de aantasting van gezondheid, welzijn en integriteit van het paard ten gevolge van fokken op onwenselijke uiterlijke kenmerken.

Net als in de huisdierenfokkerij is ook in de paardenfokkerij een zorgwekkende ontwikkeling gaande, waarbij gefokt wordt op steeds extremere raskenmerken. Het fokken van dieren met een overdreven concaaf profiel in combinatie met een kleine neus komt voor bij het Arabische paard, alsook bij rassen zoals de Welsh en het Miniatuurpaard.

Caring Vets stelt dat welzijnsbeperkende uiterlijke, en gepaard daaraan ook inwendige, kenmerken als deze onacceptabel zijn.

Lees verder

De Gooi & Eemlander.
Arabella Burgers was nog maar een klein Hilversums meisje toen ze al een radar ontwikkelde voor ’zielige dieren’. Gewonde vogeltjes of egeltjes, Arabella Burgers vond ze bij wijze van spreken bij de vleet en bracht ze dan naar de dierenopvang. Tegenwoordig behartigt ze de belangen van dieren op veel grotere schaal. Ze heeft een dierenartsenpraktijk in Blaricum en is oprichtster van Caring Vets, een vereniging van dierenartsen die opkomt voor dierenwelzijn.

Lees verder

Houd liever een robot dan een huisdier. Niet omdat het minder gedoe oplevert, maar om echte dieren leed te besparen.

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft een huisdier. Dat belast het milieu en veroorzaakt dierenleed, want geen hamster wil worden opgetild, geen hond gesteriliseerd. Wordt het niet tijd om te stoppen met het houden van huisdieren? En is er een alternatief?

Lees verder

Sterke en slappe dierenartsen in het slachthuis: 'Ook al is die koe straks dood, ze mag geen dorst hebben'

In de noordelijke slachthuizen werken toegeeflijke en strenge dierenartsen. Slachterijen weten daardoor niet waar ze aan toe zijn. Een pas afgezwaaide keuringsarts: ,,Moeilijk hoor, als er een koe binnen komt kreupelen.’’

Lees verder


Caring Vets komt op voor het welzijn van dieren. Hoewel veel dierenartsen de belangen van dieren meewegen in hun handelen, onderscheidt Caring Vets zich door actief voor het welzijn van dieren op te komen.

CV doet dit door in de media deel te nemen aan het discours over dierenwelzijn en daarbij het welzijn van dieren voorop te stellen. Daarnaast accepteert zij de omgang met dieren binnen de gangbare landbouwpraktijk niet, maar pleit voor de rechten van landbouwhuisdieren op een waardevol bestaan, én neemt als advocaat van het dier de specifieke verantwoordelijkheid om een beter leven voor hen te bevechten.

Lees verder

Als je de plannen van minister Schouten mag geloven, dan staat er wat te gebeuren in de Nederlandse landbouw. Het lijkt erop dat de klimaatcrisis en biodiversiteitsproblemen eindelijk belangrijk genoeg worden gevonden om ingrijpen door de overheid noodzakelijk te maken. We moeten toe naar kringlooplandbouw. Maar wat betekent dat voor het dier?

Lees verder

Het bedwelmen voor de slacht van varkens met CO2 moet verboden worden. Het brengt ernstig dierenleed met zich mee. Beter alternatief op dit moment is elektrisch bedwelmen, mits optimaal toegepast. Er moet snel meer onderzoek komen naar goede bedwelmingsmethoden voor varkens.

Lees verder

Caring Vets is verbaasd en verontrust omdat het welzijn van dieren die voor de productie gehouden worden zo weinig aandacht krijgt in de nu actuele discussies over de agrarische sector in Nederland.

Lees verder

Categorieën: overview