Sinds het eerste Caring Vets artikel in het NRC hebben meer dan 100 dierenartsen en ook studenten diergeneeskunde zich gemeld bij de Caring Vets. De dierenartsen zijn werkzaam binnen en buiten de praktijk en in verschillende sectoren zoals gezelschapsdieren, paard, landbouwhuisdieren, NVWA en industrie. De leden van het bestuur vertegenwoordigen ook verschillende sectoren, praktiserend en buiten de praktijk werkzaam. De leden ondersteunen het bestuur met relevante informatie uit hun sector middels de werkgroepen.

Zaterdag 21 oktober 2017 vond de oprichtingsvergadering van de Caring Vets plaats in het hoofdgebouw van de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. Naast informatie over Caring Vets, het voorstellen van het bestuur en het doornemen van de statuten, gaven de verschillende werkgroepen een korte presentatie over hun geplande activiteiten. Professor Thomas Blaha, European Veterinary Specialist in Porcine Health Management en Voorzitter van de T.V.T. (Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz) vertelde over de T.V.T., een vergelijkbare organisatie in Duitsland die al sinds 1985 bestaat.

Op 21 oktober, na de oprichtingsvergadering van de Caring Vets, gaf Professor Jan van Hooff, emeritus hoogleraar ethologie en socio-ecologie, een geweldige lezing voor de aanwezige dierenartsen en studenten diergeneeskunde over de evolutie van emoties ‘De LOL’. Tevens liet hij het ontroerende afscheid van Mama zien  

9 januari 2018 te Oirschot: Bestuursleden tekenen bij de notaris voor de officiele oprichting van de Vereniging Caring Vets Klik hier voor meer informatie over het Caring Vets bestuur

Caring Vets bestuur was in gesprek met Drs. Henk Luten, wildlife dierenarts van o.a. de Oostvaardersplassen om meer relevante informatie te krijgen dan wat er op sociale media rondzingt. Henk heeft speciaal voor Caring Vets leden het beleid vanuit veterinair standpunt toegelicht, en vragen beantwoord tijdens de discussie, voor het vormen van een meer gefundeerde (en genuanceerde) mening over dit onderwerp.

Kleine sfeerimpressie van een positieve en interactieve Caring Vets dag bij Kipster. De algemene ledenvergadering gevolgd door congres ‘Ethiek en Dierenwelzijn’ met interessante sprekers die aanleiding gaven tot goede vragen en lekkere discussie. Op naar volgend jaar voor de volgende editie!

Bijna vijftig dierenartsen, waaronder ook leden van Caring Vets, kwamen samen op het kantoor van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, om te praten over hun bijdrage aan de ontwikkeling van duurzame dierhouderij. Onder leiding van Franck Meijboom kregen de aanwezige dierenartsen de ruimte om de verschillende visies te bespreken. Lees het verslag op de site van de KNMvD

Vanwege de grote belangstelling van dierenartsen om mee te praten over onze rol bij de ontwikkeling naar een duurzame dierhouderij organiseerde de KNMvD nog 3 extra bijeenkomsten. O.l.v. Frank Meijboom (Universiteit Utrecht) vond een drietal bijeenkomsten plaats die ten doel hadden de positionering van dierenartsen in het maatschappelijke debat te verbeteren en hierdoor de gezondheid en het welzijn van dieren en mensen te bevorderen. Twee inleiders, t.w. één van Caring Vets en één van de KNMvD hebben een aantal stellingen geponeerd. Na deze inleidingen volgde er een discussie aan de hand van stellingen. Lees verder: Discussieavond duurzame dierhouderij 29 augustus 2017, Discussieavond Paard en Gezelschapsdieren 31 augustus 2017, Discussieavond duurzame dierhouderij 12 september 2017

Caring Vet Kees Scheepens was als spreker aanwezig bij de hoorzitting over de rol van de dierenarts met betrekking tot dierenwelzijn van landbouwhuisdieren. Na een korte inleiding door de aanwezigen werden er vragen gesteld door de vaste commissieleden Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit leidde tot een helder beeld van de standpunten van de aanwezige partijen. Lees verder

Lezing over Caring Vets voor de aanwezigen bij de Vredesdienst voor Dieren in Amsterdam.

Frederieke en Arabella zijn op bezoek geweest bij Ameco: het slachthuis dat voorheen in Amsterdam gevestigd was maar sinds oktober zijn deuren heeft geopend in Apeldoorn. Ze hebben voor het ontwerp en de bouw gebruik gemaakt van de inzichten van Temple Grandin. Ze hebben daarna een verslag met positieve feedback en verbeterpunten naar de directeur gemaild.

Servé en Anne hebben bij de PvdD Heerlen een lezing over Caring Vets gehouden voor de Heerlenaren. Heerlen is de eerste provincie in Limburg waar de PvdD deelneemt aan de gemeente raads verkiezingen. In dat kader houdt de PvdD verschillende bijeenkomsten met verschillende onderwerpen. René heeft een lezing gehouden over milieu en klimaat.

Lezing van Caring Vets op informatiebijeenkomst over een geplande uitbreiding van een varkenshouderij die ook geiten wil gaan houden.

Op uitnodiging van onze Spaanse zusterorganisatie AVATMA bezochten Arabella en een deskundige Caring Vet een bijeenkomst in het Europese Parlement waar we ons uitspraken tegen onverdoofd slachten. Lees hier het AVATMA Statement over onbedwelmd slachten

Op 28 maart woensdagmiddag werd de lezing getiteld : “ Bij de beesten af” verzorgd door Caring Vets Arabella Burgers, voorzitter en initiatiefnemer, en Anne Hanssen, secretaris van de Caring vets. Anne wees in haar gedeelte van de lezing op de nadelige gevolgen van de Intensieve Veehouderij wereldwijd. Arabella ging er vervolgens dieper op in hoe zij gestart is door zich in een krantenartikel over het scheiden van kalf en koe als dierenarts uit te spreken vóór het welzijn van dieren, dus vóór de mogelijkheid van het kalf om bij de koe te mogen blijven. Zij kreeg hier vele positieve reacties op van collegae dat resulteerde in een oproep van 60 dierenartsen aan hun collegae: ‘ dierenarts, spreek je uit voor het dierenwelzijn”.

Lees hier het verslag van deze dag

Een meeting met 19 dierenartsen (!) De TVT (Duitse vereniging van Dierenartsen voor Dierenbescherming) werkgroep Betäubung und Schlachtung von Nutztieren bestaat in totaal uit 40 man met een enorme verzameling specifieke kennis. Veel dierenartsen uit de slachthuizen en onderzoekers van instituten en leraren op agrarische scholen. Aansluitend volgde een bezoek aan slachthuis Ameco te Apeldoorn.

Meer informatie over de TVT

Toespraak Caring Vets 13 mei 2018 n.a.v. stalbranden waarbij vele landbouwhuisdieren omkomen.

Mijn naam is Anne Hanssen en ik ben bestuurslid van Caring Vets.

In de 17e eeuw verkondigde de wijsgeer Descartes dat dieren geen ziel hebben en daarom ook geen gevoelens, verlangens of gedachten. In zijn optiek konden ze geen pijn voelen. Descartes heeft een grote invloed gehad op het denken van de Westerse mens over dieren.
Dat dieren gevoelens hebben, daar twijfelen 4 eeuwen later nog maar weinig mensen aan. Alhoewel…er is tot op heden nog steeds discussie over de vraag of vissen of kreeften wel pijn kunnen voelen.
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dieren, dus ook onze landbouwhuisdieren, zoals varkens, kippen en runderen veel slimmer zijn dan wij denken en een breed scala aan gevoelens hebben.

Lees verder

Deze borrel wordt om de beurt georganiseerd door Nederlandse leden van de landbouwcommissie in het Europees Parlement (Bas Belder/SGP, Anja Hazekamp/PvdD, Jan Huitema/VVD en Annie Schreijer-Pierik/CDA) en voornamelijk bijgewoond door EU-lobbyisten en landbouw geïnteresseerden die werkzaam zijn in Brussel. Na een korte inleiding over Caring Vets werd de aantasting van het dierenwelzijn bij CO2 bedwelming bij varkens en bij onbedwelmd slachten van runderen besproken. Na de presentatie kwam er een goede discussie op gang d.m.v. vragen en heeft Caring Vet Professor Lagerweij (voormalig hoogleraar anaesthesiologie aan de faculteit Diergeneeskunde) de aanwezigen verteld over de effecten van het inademen van CO

Professor Lagerweij, Caring Vets

Frederieke Schouten, Caring Vets

.
Kennismakingsgesprek en ervaringen uitgewisseld met de Europese Veterinaire Federatie (FVE), Andrew Robinson (Vice-President), Lotta Berg (Chair Animal Welfare Working Group) en Nancy de Briyne (Deputy Executive Director).

Symposium Universiteit Wageningen 'Animal Advocacy and the Politics of Sight' georganiseerd door Eva Meijer en Bernice Bovenkerk. Een interessante middag met Siobhain Maxine, Alex Lockwood (The Save Movement) en Hanneke Nijland als sprekers. Ter afsluiting was er een panel discussie waarbij Frederieke Schouten van Caring Vets en Erwin Vermeulen (Animal Rights) aanschoven. Het onderwerp: het gedrag van mensen en of dit verandert als mensen meer geïnformeerd worden. Duidelijk werd dat het niet volledig bekend is wat ervoor zorgt dat mensen hun gedrag veranderen. Toch is het panel het erover eens dat we moeten bijdragen aan het tonen van misstanden. De Caring Vets doen dit door dierenartsen te steunen zich uit te spreken over dierenwelzijnskwesties en mensen voor te lichten vanuit de expertise als dierenarts.

Artikel in Trouw

Lezing over zwerfkatten problematiek bij landelijk congres van Stichting DierenLot door Caring Vets bestuurslid Servé Smeets. Lees verder

Caring Vets Servé en Kelly waren zondag 11 november in Lelystad bij de Martin Gaus Academy om een lezing te geven voor de Stichting Platform Professionele Diergedragsdeskundigen (SPPD). De voordracht ging over het uitspreken voor en over dierenwelzijn en welke rol gedragstherapeuten hierin zouden kunnen vullen. Het publiek bestond uit instructeurs en gedragsdeskundigen die zeer geïnteresseerd waren in het nemen van stappen inzake dierenwelzijn.

Debat met de centrale vraag: Iedereen is voor dierenwelzijn. Toch handelen we daar niet altijd naar. Hoe komt dat? 
"Door dierenwelzijn hoofdzakelijk aan de markt over te laten, blijft het dier het kind van de rekening"
Arjan Stegeman Departement Landbouwhuisdieren

Op maandagavond 28 januari was er een discussiebijeenkomst over de toekomst van Apeldoornse boeren. Caring Vets was gevraagd als panellid aanwezig te zijn. Het was een interessante avond met burgers en boeren, die ieder hun eigen zorgen over de toekomst naar voren konden brengen.

Lees verder

Sinds het eerste Caring Vets artikel in het NRC hebben meer dan 100 dierenartsen en ook studenten diergeneeskunde zich gemeld bij de Caring Vets. De dierenartsen zijn werkzaam binnen en buiten de praktijk en in verschillende sectoren zoals gezelschapsdieren, paard, landbouwhuisdieren, NVWA en industrie. De leden van het bestuur vertegenwoordigen ook verschillende sectoren, praktiserend en buiten de praktijk werkzaam. De leden ondersteunen het bestuur met relevante informatie uit hun sector middels de werkgroepen.

Wie het wezen van de koe respecteert, ontkomt niet aan weidegang, het laten zogen van kalfjes en natuurlijke inseminatie, meent Wim van Oort. De Caring Vets vinden dat als we ratio stellen boven emotie dan is de koe, het milieu/klimaat en de mensheid niet beter af met een koe op stal maar met een krimp van de veestapel, een grondgebonden veehouderij en meer plantaardige voeding. Lees artikel

Herewith the Caring Vets from The Netherlands declare that we fully support the report on “Killing or slaughter of animals without prior stunning. Exceptions to European legislation on Animal Welfare“ as Avatma has produced.

We support the position of the Federation of Veterinarians of Europe (FVE) which includes the Royal Dutch Society for Veterinary Science (KNMVD) and we consider the existence of these exceptions to be totally inacceptable, as the welfare and the protection of animals should always come before any consideration of a cultural, traditional, economic or religious nature.

Caring Vets

Korte snuiten bij de hond en de kat zijn onacceptabel en een ernstige aantasting van het dierenwelzijn. Lees het hele statement

De Nederlandse veehouderij is volledig gericht op efficiënte productie. Dat zorgt voor o.a. stress en een verminderde weerstand bij de dieren, waardoor ze vatbaarder zijn voor infecties en de gevolgen daarvan groter zijn. Antibiotica moet daarom geregeld nog gegeven worden als ‘koppelbehandeling’. Door het houden van bijvoorbeeld 100.000 kippen in één stal, heeft een infectieus agens vanzelfsprekend meer kans toe te slaan, en is het onmogelijk een individueel dier te behandelen. Dan moet de gehele stal antibiotica hebben. Lees verder

Caring Vets voorzitter Arabella Burgers licht, na overleg met leden werkzaam in deze sector, verklaringen van de vleeskeurmeesters toe. Deze hebben onder ede verklaringen afgelegd die gedeponeerd zijn bij de notaris, ze wilden uit angst voor de repressailes niet zelf in beeld het woord doen. De aflevering van Een Vandaag is hier terug te zien.

Initiatief gestart door de Engelse dierenarts Emma Milne om dierenartsen te verenigen tegen het fokken van kortsnuitige dieren. Caring Vets heeft zich bij dit initiatief aangesloten. Voor meer informatie zie vetsagainstbrachycephalism.com

Dierenwelzijn in de veehouderij krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Ook onder dierenartsen vindt er discussie over plaats. Aan het woord komen dierenartsen met sterk uiteenlopende opvattingen. Beiden zijn het er over eens dat er op het gebied van dierenwelzijn nog winst te halen is.

Doorgefokte mopshonden die amper lucht krijgen. Dierenarts Servé Smeets, voorzitter van de werkgroep gezelschapsdieren van de Nederlandse organisatie Caring Vets, is het beu. Hij roept zijn collega’s op in verzet te komen.

Lees verder

Kees Scheepens is een van de gezichten van Caring Vets, een groep dierenartsen die vindt dat het anders moet met de intensieve veehouderij. Als het aan Scheepens ligt, komt er voor het verbeteren van dierenwelzijn een plan dat lijkt op de aanpak bij het verminderen van het antibioticagebruik. Lees het artikel

OIRSCHOT - Kees Scheepens uit Oirschot is een van de gezichten van Caring Vets, een groep dierenartsen die zich sterk maakt voor het welzijn van dieren, bijvoorbeeld in de veeteelt. "Het probleem ligt niet bij de boer."

Kees Scheepens komt als dierenarts vaak in Zwitserland. Hij haalt de varkenshouderij in het Alpenland graag aan als voorbeeld. "Qua dierenwelzijn is Zwitserland het walhalla", zegt hij. "Het levensmiddelenpakket is daar eens zo duur als hier. Omdat consumenten en dus de supermarkten dierenwelzijn belangrijk vinden en bewust voor het Zwitsers product kiezen."

Scheepens wil er maar mee zeggen dat de essentie van het probleem rond dierenwelzijn in de Nederlandse intensieve veehouderij niet bij de boer ligt. "De boer produceert wat de consument vraagt."

Lees verder

Er is geen ontkomen aan, de Oostvaardersplassen zijn een jaarlijks terugkerend discussiepunt en dit jaar zijn de emoties hoger opgelopen dan ooit. Mogelijk door het erg natte najaar en enkele strenge winterweken, ligt het percentage dieren dat geschoten moest worden of uit zichzelf is gestorven vele malen hoger dan de voorgaande jaren. Er zijn nare beelden te vinden van zwakke en gestorven dieren op sociale media en het maatschappelijk draagvlak voor de Oostvaardersplassen lijkt hierdoor sterk afgenomen. De meningen en standpunten over het gebied lopen sterk uiteen en wie zijn mond houdt, wordt verweten geen compassie te hebben. Ecologen, biologen, dierenartsen en dierenbeschermers discussieren over en weer, maar een duidelijk antwoord is er nog niet, zoveel is duidelijk. In de Oostvaardersplassen-discussie spelen vele belangen die we lang niet allemaal kunnen overzien, maar als dierenarts dienen wij ten eerste het belang van de dieren. Laten we het gebied dus vooral beschouwen vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. Lees verder

foto: Yvette van den Berg / www.yvettenatuurfotografie.nl

Namens de veterinaire dierenwelzijnsorganisatie Caring Vets reageren Frederieke Schouten, Anne Hanssen, Arabella Burgers en Anja Dijkstra op de houding van 'het vlees' en de veevoerindustrie bij de eerste week zonder vlees in Nederland.
Lees het artikel

Als dierenarts die werkt als toezichthouder bij verdoofd en onverdoofd slachten wil ik jullie vertellen wat onverdoofd slachten voor een koe betekent. Ik doe dit namens de dierenartsen die opkomen voor dierenwelzijn in Nederland, namelijk de onlangs opgerichte ‘Caring Vets’.

Als dierenarts kan ik de dieren niet vragen wat zij voelen of welke klachten zij hebben. Ik moet mijn conclusies trekken uit wat ik zie, in combinatie met mijn kennis over de anatomie en het normale gedrag van het dier. Deze kennis wil ik met jullie delen.
Lees verder

Caring Vets spreekt zich fel uit tegen een artikel op de opiniepagina van Trouw, waarin oud D66-senator en lid van het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims Hanneke Gelderblom-Lankhout het vorige week opnam voor onverdoofd, ritueel slachten.

De oud-politica wees er in Trouw vorige week echter op dat een dier bij een goed uitgevoerde halssnede al na enkele seconden het bewustzijn verliest, doordat de hersenen acuut geen bloed en zuurstof meer krijgen. Maar de artsen spreken over de 'verschrikkingen van de rituele slacht' en een 'minutenlange doodsstrijd'.

Lees het artikel

Voorkomen van dierenleed door stalbranden is een kwestie van bereidheid van alle partijen in de keten om hier samen de schouders onder te zetten, en niet te wijzen naar ‘de ander’ in de keten. Alleen dan kan een halt worden toegeroepen aan de voortdurende reeks stalbranden, meent Anne Hanssen.
Lees het artikel

Caring Vets is van mening dat een landelijke regeling voor het plaatsen van schuilstallen in het buitengebied, het dierenwelzijn ten goede zou komen, zodat eigenaren en hun dieren niet afhankelijk zijn van de willekeur van provincie en gemeente.
Lees verder

Artikel over brachycefale honden van de Caring Vets werkgroep Gezelschapdieren, geplaatst in Dieren Mijn Lifestyle magazine (MediaplanetNL).
Lees verder

'Terwijl de meeste apen in het BPRC aan het einde van de onderzoeken hun leven verliezen, verliezen de meeste mensen die daar werken hun compassie.'
Feedback van Dr. Andre Menache, zoöloog, dierenarts en lid van de European College of Animal Welfare and Behavioral Medicine, op de beelden gefilmd in het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Nederland.
Voordat ik het gebruik van apen bespreek bij het BPRC in Rijswijk, wil ik graag reageren op het gedrag van de mensen die in de video worden getoond. Deze individuen zijn geen sadisten. Het zijn gewone mannen en vrouwen die ongevoelig zijn geworden voor het leed van de apen om hun eigen emoties te beschermen. Terwijl de meeste apen in het BPRC aan het einde van de onderzoeken hun leven verliezen, verliezen de meeste mensen die daar werken hun compassie. Maar het hoeft niet zo te zijn, ik zal hieronder uitleggen waarom.

Vogeldierenarts Drs. Jan Hooimeijer, Caring Vets, heeft 15 november in Den Haag, een deskundige verklaring afgelegd tijdens de rechtszaak van Stichting Dierenradar en Faunabeheer tegen de provincie Zuid-Holland inzake de ontheffing op de jacht op knobbelzwanen. 

Deskundige verklaring

Caring Vets is van mening dat paardenmarkten verboden moeten worden. Bij herhaling is gebleken dat tijdens aan- en afvoer van de dieren en hun verblijf op de markt het paardenwelzijn ernstig wordt geschaad.

Paardenmarkten in Nederland zijn onderdeel van  een traditie waarbij dieren vooral worden ingezet voor vermaak en aankleding van een feest. De meeste paarden die op een paardenmarkt worden aangeboden vertegenwoordigen letterlijk de onderkant van de markt. De dieren zijn van weinig waarde, wat mede ten grondslag ligt aan het feit dat  aan hun welzijn onvoldoende aandacht besteed wordt. 

Lees verder

Aantasting gezondheid, welzijn en integriteit van de kat ten gevolge van fokken op uiterlijke kenmerken.

In dit statement stelt Caring Vets welke welzijnsbeperkende uiterlijke, en gepaard daaraan ook inwendige kenmerken, bij de kat onacceptabel zijn.

Gezondheid belangrijker dan uiterlijk
Caring Vets stelt gezondheid en welzijn boven het uiterlijk en vindt het belangrijk dat katten vrij zijn van erfelijke aandoeningen. In de fokkerij behoort de intrinsieke waarde (eigenwaarde van het dier, zonder nut voor de mens) van de kat voorop te staan en mag de integriteit (heelheid) van het dier niet aangetast worden.

Lees verder

Hoe kunnen we de volgende generatie dierenartsen helpen om meer empathie te ontwikkelen voor landbouwhuisdieren ?

Lees verder

Auteur: Elena Nalon, vertaling van artikel eerder gepubliceerd op Faunalytics (geplaatst met toestemming). 

Dierenarts Arabella Burgers en CDA-Kamerlid Jaco Geurts in debat op Radio 1 bij De Nieuws BV, over open brief misstanden intensieve veehouderij. Luister hier naar de uitzending

Kees Scheepens is dierenarts en varkensboer. Hij is gepromoveerd op het natuurlijk gedrag van varkens. Hij adviseert boeren in Nederland en in het buitenland hoe varkens op een natuurlijkere manier gehouden kunnen worden. Luister hier naar de uitzending

Experts schatten de kans hoog dat in Nederland tientallen miljoenen kippen pijn lijden door onder andere gewrichtsproblemen, zweren en maag-darmstoornissen. Aan die pijn wordt nu nooit wat gedaan, omdat er geen geregistreerde pijnstillers voor kippen beschikbaar zijn.

Lees verder

Caring Vets riep vorige week in een statement op om de wet fokken dieren te handhaven. Namens Caring Vets zit dierenarts Piet Hellemans aan tafel bij Radar om te praten over doorgefokte raskatten. Lees verder en bekijk de uitzending van Radar

Caring Vets voorzitter Arabella Burgers licht, na overleg met leden werkzaam in deze sector, verklaringen van de vleeskeurmeesters toe. Deze hebben onder ede verklaringen afgelegd die gedeponeerd zijn bij de notaris, ze wilden uit angst voor de repressailes niet zelf in beeld het woord doen. De aflevering van Een Vandaag is hier terug te zien.

Reacties verzonden op verschillende media uitingen van bedrijven waar bij brachycefale dieren gebruikt worden. Uitgelegd waarom het promoten van deze dieren nadelige gevolgen voor hun welzijn heeft. Consumentengids December 2017 - Dierenarts kiezen; Kampioen Maart - Vervoer van honden in de auto; ABN-AMRO - pas kapot campagne; Pug pop up cafe Amsterdam.

Consumentengids Maart

Reactie van Caring Vets n.a.v. het gebruik van een levende haan tijdens het Kallemooi feest op Schiermonnikoog.

Brief aan de Gedeputeerde Staten van Flevoland, ondertekend door de Dierenbescherming, Caring Vets, Dierbaar Flevoland, Fauna4Life, IVN, SoortenNL (een netwerk van organisaties met o.a. de Vlinderstichting, RAVON, FLORON en EIS) en de Zoogdiervereniging.

Interviews met een aantal bestuursleden van Caring Vets in Down to Earth Magazine van Milieu Defensie.

Via de media bereikte ons het bericht dat de gemeente Oirschot vergunning heeft verleend voor een megastal aan de Logtsebaan in Oirschot. Het betreft hier een varkensstal voor 16.000 varkens. In eerste instantie weigerde de gemeente Oirschot de vergunning te realiseren, echter het nieuw gevormde College is helaas op dit besluit terug gekomen. Als dierenartsen en leden van de Caring Vets willen we bij deze bezwaar maken tegen het houden van dieren in de intensieve veehouderij, zeker in deze grote hoeveelheden. Lees verder

De industriële veeteelt creëert vele slachtoffers. De oplossing voor klimaat, natuur en mens is een kleinere en ecologische veestapel.

“De boetes die deze slachthuizen hebben gekregen zijn absurd laag”, dierenarts Arabella Burgers, oprichter van Caring Vets, reageert op de vreselijke misstanden in slachthuizen die RTL Nieuws onthulde. De NVWA beboette 19 Nederlandse slachthuizen voor ernstige misstanden met dieren. Zo blijkt dat slachthuizen dieren levend in gloeiend heet water gooien en verdrinken of levend villen. De dierenartsen stellen een lijst aan maatregelen voor en willen dat de minister ingrijpt. Lees hier het interview

De door RTL Nieuws naar buiten gebrachte rapporten van de NVWA waarin ernstige schendingen van dierenwelzijn tijdens de slacht worden omschreven, doen heel Nederland huiveren. Lees hier de reactie van Caring Vets

De provincie Zuid Holland is voornemens om het “Faunabeheerplan Knobbelzwanen” van de Faunabeheereenheid ZH goed te keuren. In combinatie met de “Verordening uitvoering Wet Natuurbescherming ZH” introduceert en legaliseert de Provincie hiermee mogelijkheden om knobbelzwanen te vangen en te doden met methodes die tot nu toe verboden zijn. Lees verder

Dierenarts Arabella Burgers zegt dat de bedrijven de wet overtreden. "Je mag de dieren niet nodeloos extra laten lijden, geen extra stress veroorzaken bij het vangen of tijdens het transport. Als dat wel gebeurt, gaat het om dierenmishandeling. Dat gebeurt hier structureel." Ze vindt dat de betrokken pluimveehouderijen door het Openbaar Ministerie moeten worden vervolgd of een boete moeten krijgen van de toezichthouder NVWA. Lees verder

Hoe kunnen stalbranden voorkomen worden? De prijs die de consument wil betalen voor dierlijke producten ligt laag en investeren in brandveiligheid in de veehouderij kost geld. Daarom komen er jaarlijks duizenden dieren om bij een stalbrand. Dat moet en kan anders, aldus dierenarts Arabella Burgers.  Lees verder

Beste mensen van de Plastic Soup Foundation, Allereerst hulde voor jullie stichting en goede werk. Het verbaasde ons alleen zeer dat jullie de feestelijke lancering van jullie Plastic Soup lespakket op 15 augustus in het Dolfinarium te Harderwijk willen houden! Namens Caring Vets willen wij dringend een beroep op jullie doen hier vanaf te zien en het lespakket op een andere locatie te lanceren. Lees verder

Dierenarts John Woudstra, verbonden aan Caring Vets, loopt met Een Vandaag over de RAI hondenshow en geeft uitleg over fokken op uiterlijke kenmerken. Lees verder

Opmerkingen bij beelden* BPRC (Biomedical Primate Research Centre) gefilmd door een dierenarts van ADI (Animal Defenders International) [*waarschuwing; schokkende beelden] en de reactie van het BPRC  hierop.

N.B. Wij zijn ons ervan bewust dat deze beelden undercover zijn verkregen en dat dit niet altijd in context te plaatsen is, echter er zijn een aantal punten waar kanttekeningen bij te plaatsen zijn.

Lees verder

Caring Vets, de veterinaire vereniging voor dierenwelzijn, maakt zich ernstige zorgen over de gekozen koers van minister Carola Schouten om de Afrikaanse varkenspest uit Nederland te weren. Lees verder

'Hoogzwangere koeien slachten is verboden, maar het gebeurt meerdere keren per week. Het gaat om koeien die drachtig zijn van een volgroeid en levensvatbaar kalf van ruim acht of negen maanden oud. Dat blijkt uit cijfers die RTL Nieuws heeft opgevraagd bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).' Lees verder

Dierenarts Mardou van Leuven (Caring Vets) gaf bij Kassa uitleg over de structurele welzijnsschendingen van de cavia's in de handel.

Uitzending bekijken

Lees artikel

Animal Rights bracht deze week beelden naar buiten van varkenshouderijen, gemaakt met een verborgen camera. Nieuwssites deelden de beelden onder koppen als ‘Beelden van mishandeling varkens bij twee houderijen naar buiten gebracht’. Het leverde direct honderden verontwaardigde reacties op. De kop en de publieke verontwaardiging doen denken dat het hier om excessen gaat, het tegenovergestelde is waar. Het filmpje toont de normale gang van zaken in de varkenshouderij.

Lees verder

Reactie van Caring Vets op de undercoverbeelden van kippenstallen door Animal Rights: zien we excessen of de gangbare praktijk?

Wat zien we op de undercoverbeelden van Animal Rights?
Misstanden? Mishandelingen? Verwaarlozing van dieren? Of een alom geaccepteerde vorm van productie van eieren?

Lees verder

Het dierenleed dat achter jouw donzen jas schuilt.
Misschien draag jij met dit koude weer wel een jas met dons, of lig je ‘s avonds warm onder een donzen dekbed te slapen. Dan kan het goed zijn dat je er nooit bij stil hebt gestaan waar dat dons eigenlijk vandaan komt, en onder welke omstandigheden de dieren wiens verendek in onze producten terecht komen, gehouden worden. Maar in de afgelopen twee jaar zijn steeds opnieuw misstanden en dierenleed aan het licht gekomen in de pluimveehouderij sector, waar eenden en ganzen gehouden worden en tijdens of na hun leven geplukt worden voor hun dons.  Lees verder