Reactie van Caring Vets op het artikel in de Volkskrant van 19 augustus 2019:

Boeren hebben de oplossing.

Enkele Caring Farmers durven een visie onder woorden te brengen die we van de meeste boeren en hun belangenbehartigers niet gauw zullen horen: bouw de veestapel planmatig af. Dit moet samen gaan met een goede afbouwregeling voor de betrokken boeren en een financiële compensatie voor de boeren die zich onder druk van hun adviseurs en banken soms diep in de schulden hebben gestoken.

Caring Vets schaart zich volledig achter deze strategie: ook wij zijn van mening dat de intensieve veehouderij een heilloze weg is ingeslagen, die grote schade toebrengt aan milieu en de betrokken dieren, en die de gezondheid van mensen ernstig aantast, zowel door het eten van te veel vlees, als door de aantasting van onze aarde die een steeds grotere bevolking moet voeden. Roepen dat Nederland de wereld moet voeden met vlees is slechts in het belang van enkelingen die grote financiële belangen hebben in de handel in dierlijke producten. 

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan zou de voorgestelde afbouw zelfs te langzaam verlopen.

Bij vermindering van de intensieve veehouderij zal ook de functie van de dierenartsen veranderen die in deze sector hun brood verdienen. Zoals dat voor alle beroepen geldt, zullen sommige dierenartsen deze veranderingen als een bedreiging van hun bestaansrecht zien, anderen zien nieuwe kansen. 

De NVWA heeft reeds een tekort aan dierenartsen en dit zal met een Brexit nog verder toenemen. Dieren die we nog houden zullen op een andere wijze in het voedsel systeem passen, biologisch, diervriendelijk en natuur inclusief. Daar past een andere dierenarts bij, met andere kennis en een andere instelling. Die dieren niet meer als productie-eenheid ziet, maar als een kwetsbaar wezen waar wij uit hoofde van onze functie voor moeten opkomen.

Wij roepen onze bestuurders op om de oproep van deze visionaire boeren serieus te nemen en zich in te zetten voor verdere uitwerking van deze strategie.

Namens het bestuur van Caring Vets

A.Burgers, F.Schouten, A.Dijkstra, S.Smeets, R.vdLuer, A.Hanssen

Tags: