2018    2017

Kennismakingsgesprek en ervaringen uitgewisseld met de Europese Veterinaire Federatie (FVE), Andrew Robinson (Vice-President), Lotta Berg (Chair Animal Welfare Working Group) en Nancy de Briyne (Deputy Executive Director).
Deze borrel wordt om de beurt georganiseerd door Nederlandse leden van de landbouwcommissie in het Europees Parlement (Bas Belder/SGP, Anja Hazekamp/PvdD, Jan Huitema/VVD en Annie Schreijer-Pierik/CDA) en voornamelijk bijgewoond door EU-lobbyisten en landbouw geïnteresseerden die werkzaam zijn in Brussel. Na een korte inleiding over Caring Vets werd de aantasting van het dierenwelzijn bij CO2 bedwelming bij varkens en bij onbedwelmd slachten van runderen besproken. Na de presentatie kwam er een goede discussie op gang d.m.v. vragen en heeft Caring Vet Professor Lagerweij (voormalig hoogleraar anaesthesiologie aan de faculteit Diergeneeskunde) de aanwezigen verteld over de effecten van het inademen van CO.

Frederieke Schouten, Caring Vets

Professor Lagerweij, Caring Vets

Dierenarts John Woudstra, verbonden aan Caring Vets, loopt met Een Vandaag over de RAI hondenshow en geeft uitleg over fokken op uiterlijke kenmerken. Lees verder
Beste mensen van de Plastic Soup Foundation, Allereerst hulde voor jullie stichting en goede werk. Het verbaasde ons alleen zeer dat jullie de feestelijke lancering van jullie Plastic Soup lespakket op 15 augustus in het Dolfinarium te Harderwijk willen houden! Namens Caring Vets willen wij dringend een beroep op jullie doen hier vanaf te zien en het lespakket op een andere locatie te lanceren. Lees verder
Dierenarts Arabella Burgers zegt dat de bedrijven de wet overtreden. "Je mag de dieren niet nodeloos extra laten lijden, geen extra stress veroorzaken bij het vangen of tijdens het transport. Als dat wel gebeurt, gaat het om dierenmishandeling. Dat gebeurt hier structureel." Ze vindt dat de betrokken pluimveehouderijen door het Openbaar Ministerie moeten worden vervolgd of een boete moeten krijgen van de toezichthouder NVWA. Lees verder
Hoe kunnen stalbranden voorkomen worden? De prijs die de consument wil betalen voor dierlijke producten ligt laag en investeren in brandveiligheid in de veehouderij kost geld. Daarom komen er jaarlijks duizenden dieren om bij een stalbrand. Dat moet en kan anders, aldus dierenarts Arabella Burgers. Lees verder
De provincie Zuid Holland is voornemens om het “Faunabeheerplan Knobbelzwanen” van de Faunabeheereenheid ZH goed te keuren. In combinatie met de “Verordening uitvoering Wet Natuurbescherming ZH” introduceert en legaliseert de Provincie hiermee mogelijkheden om knobbelzwanen te vangen en te doden met methodes die tot nu toe verboden zijn. Lees verder
Caring Vets is van mening dat een landelijke regeling voor het plaatsen van schuilstallen in het buitengebied, het dierenwelzijn ten goede zou komen, zodat eigenaren en hun dieren niet afhankelijk zijn van de willekeur van provincie en gemeente. Lees verder
Artikel over brachycefale honden van de Caring Vets werkgroep Gezelschapdieren, geplaatst in Dieren Mijn Lifestyle magazine (MediaplanetNL). Lees verder
Via de media bereikte ons het bericht dat de gemeente Oirschot vergunning heeft verleend voor een megastal aan de Logtsebaan in Oirschot. Het betreft hier een varkensstal voor 16.000 varkens. In eerste instantie weigerde de gemeente Oirschot de vergunning te realiseren, echter het nieuw gevormde College is helaas op dit besluit terug gekomen. Als dierenartsen en leden van de Caring Vets willen we bij deze bezwaar maken tegen het houden van dieren in de intensieve veehouderij, zeker in deze grote hoeveelheden. Lees verder
“De boetes die deze slachthuizen hebben gekregen zijn absurd laag”, dierenarts Arabella Burgers, oprichter van Caring Vets, reageert op de vreselijke misstanden in slachthuizen die RTL Nieuws onthulde. De NVWA beboette 19 Nederlandse slachthuizen voor ernstige misstanden met dieren. Zo blijkt dat slachthuizen dieren levend in gloeiend heet water gooien en verdrinken of levend villen. De dierenartsen stellen een lijst aan maatregelen voor en willen dat de minister ingrijpt. Lees hier het interview
De door RTL Nieuws naar buiten gebrachte rapporten van de NVWA waarin ernstige schendingen van dierenwelzijn tijdens de slacht worden omschreven, doen heel Nederland huiveren. Lees hier de reactie van Caring Vets
De industriële veeteelt creëert vele slachtoffers. De oplossing voor klimaat, natuur en mens is een kleinere en ecologische veestapel.
Caring Vets spreekt zich fel uit tegen een artikel op de opiniepagina van Trouw, waarin oud D66-senator en lid van het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims Hanneke Gelderblom-Lankhout het vorige week opnam voor onverdoofd, ritueel slachten. De oud-politica wees er in Trouw vorige week echter op dat een dier bij een goed uitgevoerde halssnede al na enkele seconden het bewustzijn verliest, doordat de hersenen acuut geen bloed en zuurstof meer krijgen. Maar de artsen spreken over de 'verschrikkingen van de rituele slacht' en een 'minutenlange doodsstrijd'. Lees het artikel
Interviews met een aantal bestuursleden van Caring Vets in Down to Earth Magazine van Milieu Defensie.
Voorkomen van dierenleed door stalbranden is een kwestie van bereidheid van alle partijen in de keten om hier samen de schouders onder te zetten, en niet te wijzen naar ‘de ander’ in de keten. Alleen dan kan een halt worden toegeroepen aan de voortdurende reeks stalbranden, meent Anne Hanssen. Lees het artikel
Brief aan de Gedeputeerde Staten van Flevoland, ondertekend door de Dierenbescherming, Caring Vets, Dierbaar Flevoland, Fauna4Life, IVN, SoortenNL (een netwerk van organisaties met o.a. de Vlinderstichting, RAVON, FLORON en EIS) en de Zoogdiervereniging.
Toespraak Caring Vets 13 mei 2018 n.a.v. stalbranden waarbij vele landbouwhuisdieren omkomen.
Reactie van Caring Vets n.a.v. het gebruik van een levende haan tijdens het Kallemooi feest op Schiermonnikoog.
Een meeting met 19 dierenartsen (!) De TVT (Duitse vereniging van Dierenartsen voor Dierenbescherming) werkgroep Betäubung und Schlachtung von Nutztieren bestaat in totaal uit 40 man met een enorme verzameling specifieke kennis. Veel dierenartsen uit de slachthuizen en onderzoekers van instituten en leraren op agrarische scholen. Aansluitend volgde een bezoek aan slachthuis Ameco te Apeldoorn. Meer informatie over de TVT
Als dierenarts die werkt als toezichthouder bij verdoofd en onverdoofd slachten wil ik jullie vertellen wat onverdoofd slachten voor een koe betekent. Ik doe dit namens de dierenartsen die opkomen voor dierenwelzijn in Nederland, namelijk de onlangs opgerichte ‘Caring Vets’. Als dierenarts kan ik de dieren niet vragen wat zij voelen of welke klachten zij hebben. Ik moet mijn conclusies trekken uit wat ik zie, in combinatie met mijn kennis over de anatomie en het normale gedrag van het dier. Deze kennis wil ik met jullie delen. Lees verder
Op 28 maart woensdagmiddag werd de lezing getiteld : “ Bij de beesten af” verzorgd door Caring Vets Arabella Burgers, voorzitter en initiatiefnemer, en Anne Hanssen, secretaris van de Caring vets. Anne wees in haar gedeelte van de lezing op de nadelige gevolgen van de Intensieve Veehouderij wereldwijd. Arabella ging er vervolgens dieper op in hoe zij gestart is door zich in een krantenartikel over het scheiden van kalf en koe als dierenarts uit te spreken vóór het welzijn van dieren, dus vóór de mogelijkheid van het kalf om bij de koe te mogen blijven. Zij kreeg hier vele positieve reacties op van collegae dat resulteerde in een oproep van 60 dierenartsen aan hun collegae: ‘ dierenarts, spreek je uit voor het dierenwelzijn”. Lees hier het verslag van deze dag
Namens de veterinaire dierenwelzijnsorganisatie Caring Vets reageren Frederieke Schouten, Anne Hanssen, Arabella Burgers en Anja Dijkstra op de houding van 'het vlees' en de veevoerindustrie bij de eerste week zonder vlees in Nederland. Lees het artikel
Op uitnodiging van onze Spaanse zusterorganisatie AVATMA bezochten Arabella en een deskundige Caring Vet een bijeenkomst in het Europese Parlement waar we ons uitspraken tegen onverdoofd slachten. Lees hier het AVATMA Statement over onbedwelmd slachten
Lezing van Caring Vets op informatiebijeenkomst over een geplande uitbreiding van een varkenshouderij die ook geiten wil gaan houden.

foto: Yvette van den Berg / www.yvettenatuurfotografie.nl

Er is geen ontkomen aan, de Oostvaardersplassen zijn een jaarlijks terugkerend discussiepunt en dit jaar zijn de emoties hoger opgelopen dan ooit. Mogelijk door het erg natte najaar en enkele strenge winterweken, ligt het percentage dieren dat geschoten moest worden of uit zichzelf is gestorven vele malen hoger dan de voorgaande jaren. Er zijn nare beelden te vinden van zwakke en gestorven dieren op sociale media en het maatschappelijk draagvlak voor de Oostvaardersplassen lijkt hierdoor sterk afgenomen. De meningen en standpunten over het gebied lopen sterk uiteen en wie zijn mond houdt, wordt verweten geen compassie te hebben. Ecologen, biologen, dierenartsen en dierenbeschermers discussieren over en weer, maar een duidelijk antwoord is er nog niet, zoveel is duidelijk. In de Oostvaardersplassen-discussie spelen vele belangen die we lang niet allemaal kunnen overzien, maar als dierenarts dienen wij ten eerste het belang van de dieren. Laten we het gebied dus vooral beschouwen vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. Lees verder
Caring Vets bestuur was in gesprek met Drs. Henk Luten, wildlife dierenarts van o.a. de Oostvaardersplassen om meer relevante informatie te krijgen dan wat er op sociale media rondzingt. Henk heeft speciaal voor Caring Vets leden het beleid vanuit veterinair standpunt toegelicht, en vragen beantwoord tijdens de discussie, voor het vormen van een meer gefundeerde (en genuanceerde) mening over dit onderwerp.
Servé en Anne hebben bij de PvdD Heerlen een lezing over Caring Vets gehouden voor de Heerlenaren. Heerlen is de eerste provincie in Limburg waar de PvdD deelneemt aan de gemeente raads verkiezingen. In dat kader houdt de PvdD verschillende bijeenkomsten met verschillende onderwerpen. René heeft een lezing gehouden over milieu en klimaat.
OIRSCHOT - Kees Scheepens uit Oirschot is een van de gezichten van Caring Vets, een groep dierenartsen die zich sterk maakt voor het welzijn van dieren, bijvoorbeeld in de veeteelt. "Het probleem ligt niet bij de boer." Kees Scheepens komt als dierenarts vaak in Zwitserland. Hij haalt de varkenshouderij in het Alpenland graag aan als voorbeeld. "Qua dierenwelzijn is Zwitserland het walhalla", zegt hij. "Het levensmiddelenpakket is daar eens zo duur als hier. Omdat consumenten en dus de supermarkten dierenwelzijn belangrijk vinden en bewust voor het Zwitsers product kiezen." Scheepens wil er maar mee zeggen dat de essentie van het probleem rond dierenwelzijn in de Nederlandse intensieve veehouderij niet bij de boer ligt. "De boer produceert wat de consument vraagt." Lees verder
Reacties verzonden op verschillende media uitingen van bedrijven waar bij brachycefale dieren gebruikt worden. Uitgelegd waarom het promoten van deze dieren nadelige gevolgen voor hun welzijn heeft. Consumentengids December 2017 - Dierenarts kiezen; Kampioen Maart - Vervoer van honden in de auto; ABN-AMRO - pas kapot campagne; Pug pop up cafe Amsterdam.

Consumentengids Maart

Dierenwelzijn in de veehouderij krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Ook onder dierenartsen vindt er discussie over plaats. Aan het woord komen dierenartsen met sterk uiteenlopende opvattingen. Beiden zijn het er over eens dat er op het gebied van dierenwelzijn nog winst te halen is. . Lees verder
Frederieke en Arabella zijn op bezoek geweest bij Ameco: het slachthuis dat voorheen in Amsterdam gevestigd was maar sinds oktober zijn deuren heeft geopend in Apeldoorn. Ze hebben voor het ontwerp en de bouw gebruik gemaakt van de inzichten van Temple Grandin. Ze hebben daarna een verslag met positieve feedback en verbeterpunten naar de directeur gemaild.
Doorgefokte mopshonden die amper lucht krijgen. Dierenarts Servé Smeets, voorzitter van de werkgroep gezelschapsdieren van de Nederlandse organisatie Caring Vets, is het beu. Hij roept zijn collega’s op in verzet te komen. Lees het artikel
Kees Scheepens is een van de gezichten van Caring Vets, een groep dierenartsen die vindt dat het anders moet met de intensieve veehouderij. Als het aan Scheepens ligt, komt er voor het verbeteren van dierenwelzijn een plan dat lijkt op de aanpak bij het verminderen van het antibioticagebruik. Lees het artikel
9 januari 2018 te Oirschot: Bestuursleden tekenen bij de notaris voor de officiele oprichting van de Vereniging Caring Vets Klik hier voor meer informatie over het Caring Vets bestuur
Initiatief gestart door de Engelse dierenarts Emma Milne om dierenartsen te verenigen tegen het fokken van kortsnuitige dieren. Caring Vets heeft zich bij dit initiatief aangesloten. Voor meer informatie zie vetsagainstbrachycephalism.com